Khu di tích lịch sử Đá Chông (K9)
Nơi gìn giữ thi hài của Bác Hồ từ 1969 - 1975