Di tích Nhà số 5 Châu Văn Liêm
Nơi Bác Hồ từng ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước