Hình ảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh.
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.
39
32
25
16
8
View tầng